Nieuws

Nieuws

BPBO stuurt ‘Brandbrief’ naar het ministerie van Justitie en Veiligheid over examinering buitengewoon opsporingsambtenaren

De afgelopen jaren heeft de BPBO meerdere pogingen gedaan om in overleg met examenbureau ExTH en het bestuur van ExTH tot oplossingen te komen over diverse onderwerpen die betrekking hebben op de examinering van buitengewoon opsporingsambtenaren, de communicatie hierover, juridische onjuistheden in examens en de algehele gang van zaken bij ExTH. Dat heeft niet tot een bevredigend resultaat geleid.

De BPBO heeft daarom op 19 november jongstleden een brandbrief geschreven naar de waarnemend directeur Directie Rechtsherstel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie heeft ExTH de regie gegeven over de inhoud en de uitvoering van de examens. Aangezien wij bij ExTH geen gehoor vinden voor alle problematiek, waar de examenkandidaten vervolgens de dupe van zijn, hebben wij deze stap gezet.

Onze bezwaren zijn onder andere:
- Onduidelijke/juridisch onjuiste eindtermen en moeizame communicatie hierover;
- Eindtermen worden laat of zelfs met terugwerkende kracht gepubliceerd;
- Mogelijke willekeur bij het examineren en/of incompetente examinatoren;
- Gebrek aan integriteit bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften;
- Etc.

De BPBO is van mening dat alleen klagen over zaken niet werkt, en wij hebben dan ook gezamenlijk gekeken of wij oplossingen en adviezen kunnen aandragen die het negatieve imago en de weerstand die hierdoor is ontstaan binnen de ‘BOA-wereld’ kunnen verbeteren.

In het document dat in totaal dertien pagina’s telt, heeft de BPBO alle genoemde bezwaren volledig onderbouwd met concrete voorbeelden en draagt zij gemotiveerde aanbevelingen aan ter verbetering van de situatie.

De brief is opgesteld namens de leden van de BPBO en diverse partijen die ons standpunt onderschrijven. Onder andere de BOA-ACP en verschillende grote en kleine gemeenten steunen dit initiatief. 

Bent u nieuwsgierig naar wat de BPBO voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op of woon eens een bijeenkomst bij. 

 

1 oktober 2018 - Themabijeenkomst met ROC's en particuliere BOA opleiders geslaagd 

Op 18 september jongstleden organiseerde de BPBO een themabijeenkomst voor haar leden en geïnteresseerden waar het Samenwerken met de ROC’s centraal stond. De bijeenkomst werd gehouden in het sfeervolle pand van de SPV te Vaassen.

De avond begon met een brainstormsessie over gastlessen en expertise uitwisseling. Het CCV is bezig met het opzetten van een landelijk BOA expertisecentrum voor alle domeinen. Kennisdeling is een van de speerpunten. Van zowel de deelnemers van de verschillende ROC’s als van de particuliere opleiders zijn er een heleboel ideeën uitgewisseld die over kennisdelen, examineren, kwaliteit van docenten en samenwerken gingen. Er zijn voldoende raakvlakken om daar in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Vervolgens werden er twee subgroepen gevormd. In de ene subgroep ging het over de toekomst van de BOA en in de andere subgroep over de uitdagingen bij de examinering bij ExTH.

In de subgroep van de toekomst van de BOA: de BOA 2.0 genaamd , was het uitgangspunt: een leven lang leren. De BOA 2.0 is goed opgeleid, staat positief in het leven, kijkt naar veranderingen in de maatschappij en is bereid om daar vanuit zichzelf extra kennis en vaardigheden voor (bij) te leren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondermijning, jeugd BOA, bestuurlijke handhaving of een topmodule communicatie waarbij het communiceren via social media zeker niet mag ontbreken. Ook incident management kan een zeer waardevolle opleiding zijn aangezien het vaak BOA’s zijn die als eerste ter plaatse zijn bij een incident. Het scholen van de BOA kan op verschillende manieren en ook de ROC’s volgen deze ontwikkelingen en proberen (onderdelen) daarvan in hun MBO opleiding te verwerken.

In de andere subgroep ging het over de uitdagingen over de examinering bij ExTH. Het blijkt dat zowel de ROC’s als de particuliere BOA opleiders regelmatig tegen dezelfde problematiek aanlopen. Door de krachten te bundelen en vooral de kennis te delen proberen we de dialoog met ExTH op gang te houden.

Aan het einde van de zeer geslaagde en goed bezochte avond was de conclusie dat het een goede zaak is dat de ROC’s en de particuliere BOA opleiders elkaar op deze manier ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen. Met de speerpunten uit de brainstormsessie gaat de BPBO aan de slag, om zo een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs voor de BOA. Een nieuwe ontmoeting wordt voor volgend jaar in de agenda meegenomen.

Wilt u zelf een keer een bijeenkomst bijwonen? Dat kan. Meldt u zich aan via info@BPBO.nl en wij sturen u een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst. Kijk ook eens op www.bpbo.nl de website van de Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders.

Nieuws
Nieuws

28 september 2018 - Tweede themabijeenkomst: ROC's en particuliere BOA opleiders ontmoeten elkaar

Op dinsdag 18 september 2018 organiseert de BPBO haar tweede themabijeenkomst voor leden en collega’s van de ROC’s.

Wij ontvangen jullie graag vanaf 17:00 uur. Voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Het thema van deze bijeenkomst is ‘ROC’s en particuliere opleiders ontmoeten elkaar’ waarbij we de mogelijkheden van samenwerken centraal zetten. De themabijeenkomst is ontstaan door gesprekken van het Expertisecentrum HTV met de BPBO. De BPBO pikt veel signalen in het werkveld op en het expertisecentrum draagt bij aan de professionalisering van de HTV-opleidingen.

Voor de ontmoeting hebben wij de volgende aandachtsgebieden:
o Opleiding MBO-4 niveau
o Gastlessen verzorgen
o Expertise uitwisseling
o Gemeenschappelijke belangen v.w.b. examinering
o Boa 2.0
o Slotconclusie bijeenkomst en netwerken.

De bijeenkomst is ook voor niet-leden toegankelijk. Niet-leden betalen dan een bijdrage van € 25,00. Mochten zij besluiten om alsnog lid te worden, dan wordt het bedrag van € 25,00 in mindering gebracht op de bijdrage van het lidmaatschap. Voor BPBO leden en de collega’s van de ROC’s is de bijeenkomst gratis.

Aanmelden gaarne voor 11 september 2018 via Danielle de Weijer: danielledeweijer@bpbo.nl.

Locatie:   SPV
Adres:      Elspeterweg 61, 8170 AC Vaassen
Inloop:     18 september 2018 vanaf 17:00 uur
Aanvang:  17:30 uur
Einde:       +/- 20:30 uur.

Wij zien uit naar jullie komst!

Het bestuur van de BPBO

26 maart 2018 - Bewijs van deelname t.b.v. de seniorenontheffing BOA

Vanuit Dienst Justis is het verzoek binnengekomen om onderstaand bericht bekend te maken bij alle BOA opleiders in Nederland.

Per 1 januari 2016 is de zogenaamde seniorenontheffing afgeschaft. Buitengewoon opsporingsambtenaren van 60 jaar of ouder kwamen voor deze ontheffing in aanmerking en hoefden dientengevolge geen examen meer te doen voor hun boa-opleiding/cursus of phb-modules. De betreffende opleiding/cursus of modules moeten overigens wel nog steeds met getoonde inzet worden gevolgd. De ontheffing werd toegekend naar aanleiding van een aanvraag tot verlenging van een geldige akte van opsporingsbevoegdheid. Zowel de nieuwe akte als de ontheffing zijn verleend voor de duur van vijf jaar.

Omdat de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd naar 67 jaar, kan het voorkomen dat er boa’s zijn die nog éénmaal hun akte van opsporingsbevoegdheid moeten verlengen. Bij deze aanvraag om verlenging toont de boa aan dat hij op grond van de verleende seniorenontheffing in de afgelopen vijf jaren met getoonde inzet heeft deelgenomen aan de boa-opleiding/cursus of phb-modules. De boa kan dit aantonen door een deelnamebewijs van de gevolgde opleiding/cursus/modules te overleggen.

Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is de instantie die aktes van opsporingsbevoegdheid verleend. Justis verzoekt de onderwijsinstellingen in Nederland die de opleiding/cursus of modules verzorgen voor buitengewoon opsporingsambtenaren, om aan boa’s met een seniorenontheffing een bewijs van deelname mee te geven. Opdat de boa bij verlenging van zijn akte, kan aantonen dat hij de betreffende opleiding/cursus/modules wel heeft gevolgd.

Nieuws
Nieuws

14 maart 2018 - Themabijeenkomst 'Opleiden in de toekomst'

Dinsdag 13 maart jongstleden is in IJsselstaete in IJsselstein de eerste themabijeenkomst gehouden van de Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders (BPBO). Thema van deze bijeenkomst was ‘Opleiden in de toekomst’. Door verschillende sprekers werd een blik in de toekomst gegeven voor zowel het opleiden als het examineren.

Opening door voorzitter
De middag werd geopend door voorzitter Dick Haartsen. Hij vertelde in het kort welke activiteiten het bestuur van de BPBO heeft gehad de laatste maanden. Zo zijn er gesprekken geweest met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, hebben we kennisgemaakt met het bestuur van ExTH, hebben we contact gelegd met het ROC Midden Nederland, een gesprek gevoerd met de Politieacademie over de RTGB en hebben we contact met het BOA-platform.

A New Spring
De eerste gastspreker van deze middag was Thijs van Zundert van A New Spring uit Rotterdam. Door middel van een interactieve presentatie nam Thijs ons samen met Ger Driessen, de learning innovation leader bij A New Spring, mee in de toekomst van opleiden en leren. Er zijn op dit moment 3 trends te onderscheiden. Mobiliteit door WiFi en Apps alles altijd en overal beschikbaar, artificial intelligence waarbij technologie verschillende taken van de mens zal overnemen en personalisering waarbij programma’s data van de gebruiker verzamelen om voor die persoon op het juiste moment de juiste informatie aan te kunnen bieden. Deze trends ontstaan door onder andere de steeds verder gaande digitalisering. Thijs deelde de visie die A New Spring heeft over opleiden in de toekomst waarbij het belangrijk is om het oude en het nieuwe te combineren. Daarnaast gaf hij aan dat het belangrijk is om samen te werken in partnerschap en het belangrijk is je bewust te zijn van het volgende uitgangspunt: de beste manier om de toekomst te voorspellen is hem te creëren.

ExTH
De tweede gastspreker was Hester Brenninkmeijer , manager bij ExTH Amersfoort. Hester gaf haar presentatie uitleg over de ontwikkelingen bij ExTH op het gebied van examineren. Als examenleverancier voor de branche is de detectie van examenfraude een belangrijk onderwerp. ExTH heeft een programma ontwikkeld waarbij examenfraude kan worden opgespoord. Verdere ontwikkelingen op het gebied van examinering is het keuze onderdeel van de PHB Domein I. De kandidaat kan zelf een module kiezen : Dienstverlening en Calamiteiten, Cameratoezicht of Drank- en Horecawet. De verwachting is dat er komend jaar ook Bestuurlijke handhaving aan wordt toegevoegd. Door het toevoegen van deze modules kan een handhaver zijn kennis verbreden of verdiepen. Hester besprak verder nog de ontwikkelingen op het gebied van examineren waarbij de vraag naar tijd en locatie onafhankelijk examineren steeds groter wordt, het zogenaamde Proctoring. ExTH volgt deze ontwikkelingen op de voet en geeft aan dat deze manier van examentoezicht voor de theorie examens een goed alternatief zou kunnen zijn.

Leden
Onder het genot van een broodje luisterden de leden, aspirant leden en vertegenwoordigers van de ketenpartners naar de sprekers en werden er vele vragen gesteld. Voorzitter Dick Haartsen sloot de geslaagde en goed bezochte middag/avond af. Leden maken deel uit van het groeiende netwerk van de BPBO. De BPBO maakt zich sterk voor de belangen van al haar leden. Het lidmaatschap BPBO kost € 120,00 per jaar. Meer informatie over de BPBO: www.BPBO.nl

16 februari 2018 - Themabijeenkomst BPBO

Op dinsdag 13 maart 2018 organiseert de BPBO haar eerste themabijeenkomst voor leden van dit jaar. Wij ontvangen jullie graag vanaf 17:00 uur met een broodje en een kop koffie of thee. Het thema van deze bijeenkomst is ‘ Opleiden in de toekomst’ waarbij we de ontwikkelingen in opleidingsland centraal zetten. Want ook bij opleiden krijgen we te maken met steeds verdere digitalisering en wat betekent dat voor onze deelnemers en uiteraard voor ons als opleiders.

Daarnaast hebben wij de volgende agenda:
- Verkiezing bestuurslid ZZP
- Stand van zaken m.b.t. gesprekken met ketenpartners
- Ontwikkelingen in opleidingsland
- Instellen werkgroepen
- Presentatie ExTH
- Netwerken en wensen inventariseren

De bijeenkomst is ook voor niet-leden toegankelijk. Niet-leden betalen dan een bijdrage van € 25,00. Mochten zij besluiten om alsnog lid te worden, dan wordt het bedrag van € 25,00 in mindering gebracht op de bijdrage van het lidmaatschap. Voor BPBO leden is de bijeenkomst gratis.

Aanmelden gaarne via onze secretaris Richard de Wit : richarddewit@bpbo.nl .

Wij zien uit naar jullie komst!

Locatie:               IJsselstaete  
Adres:                  Industrieweg 31, 3401 MA IJsselstein  
Inloop:                 vanaf 17:00 uur  
Aanvang:              17:30 uur  
Einde:                  +/- 20:30 uur.

Het bestuur van de BPBO

Nieuws
Nieuws

17 januari 2018 - Kennismakingsbijeenkomst bestuur ExTH

Half januari heeft een afvaardiging van het bestuur van het BPBO, Bert van Doorn, Dick Haartsen en Arjen Schellingerhout,  een kennismakingsgesprek gehad met het bestuur van ExTH. Namens het bestuur van ExTH was de heer Ruud van Diemen (tevens directeur ROC Midden Nederland) aanwezig en hij werd vergezeld door Hester Brenninkmeijer (manager ExTH). Doel van het bezoek was de BPBO voor te stellen en aandacht te vragen voor de zaken waar wij als opleiders tegenaan lopen in de samenwerking met ExTH.

Na een korte voorstelronde hebben we uitgelegd waarom de BPBO is opgericht en welke onderwerpen wij als vereniging op gaan pakken. Een van die doelen is het verbeteren van de samenwerking en het versterken van elkaars organisatie. Een voor ons belangrijk punt is een mogelijke vertegenwoordiging van de BPBO in de examencommissie. Vooralsnog is ExTH hier echter terughoudend in.

We hebben onze wens besproken om in ieder geval mee te willen denken over de eindtermen van de verschillende examens. Wij zijn van mening dat wij daar een waardevolle bijdrage kunnen leveren en de kwaliteit kunnen verbeteren. ExTH gaat dit terugkoppelen aan het bestuur en kijken naar de mogelijkheden om een rechtstreekse verbinding te maken tussen de examencommissies en de BPBO. Verder zullen wij de examencommissies een keer uitnodigen voor een gesprek.

Ruud van Diemen had veel interesse in contacten die de BPBO op dit moment heeft met de verschillende ketenpartners. En wat onze contacten zijn met de ROC’s en de SBB ( Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De SBB is onder andere belast met het ontwikkelen van kwalificatiedossiers voor het beroepsonderwijs. ExTH gaat de BPBO daar introduceren.

Het was goed om kennis te maken met het bestuur en er zijn wat voorzichtige stappen gezet die hopelijk resulteren in een betere samenwerking. 

Mocht u als opleider nog vragen of opmerkingen hebben mail deze dan naar: info@bpbo.nl

Uw input wordt zeer gewaardeerd!

30 september 2017 - “ Kennismakingsbijeenkomst Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders positief ontvangen”

Zaterdag 30 september jongstleden is in IJsselstaete in IJsselstein een kennismakingsbijeenkomst gehouden voor particuliere opleiders en ketenpartners op het gebied van toezicht en handhaving. De belangenvereniging (BPBO), opgericht op 12 april 2017, heeft als doel het bundelen en delen van kennis en ervaring op het gebied van opleiden, her- en bijscholen, trainen en examineren van buitengewoon opsporingsambtenaren. Daarnaast gaat de BPBO actief in gesprek met de verschillende ketenpartners.

Ontstaan BPBO

Initiatief voor het oprichten van de BPBO is ontstaan vanuit het Platform Particuliere Opleiders. Dit platform kwam regelmatig bijeen bij ExTH in Amersfoort om gezamenlijk input te leveren voor de bijeenkomsten van de examencommissies van o.a. de Basisbekwaamheid Boa en de Permanente Her- en Bijscholing van de verschillende Domeinen.

Opening door Jaco van Hoorn

De kennismakingsbijeenkomst werd geopend door de heer Jaco van Hoorn van Politie Nederland. Jacco van Hoorn geeft aan het een goede zaak te vinden de samenwerking op te zoeken met de verschillende partijen die werkzaam zijn op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. De inzetbaarheid van Boa’s richt zich vooral op de leefbaarheid in de openbare ruimte. Gezien de snelle veranderingen in de maatschappij is een goede aansluiting van actuele kennis en vaardigheden voor Boa’s erg belangrijk.

Samenwerking ketenpartners

De BPBO heeft inmiddels verschillende contacten gelegd met onder andere Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Boa-platform, verschillende ROC’s, ExTH en de Politieacademie. Gezamenlijk wordt er met de leden van de BPBO gekeken hoe men elkaar kan versterken door het vormen van werkgroepen op het gebied van lesmateriaal, pedagogisch/didactische vaardigheden voor docenten en trainers, nieuwe ontwikkelingen in de markt, enzovoort. Daarnaast het geven van gastlessen en het organiseren van themabijeenkomsten. Gesprekken met de ketenpartners en andere belanghebbenden komen ten goede aan de verdere ontwikkeling van de diverse opleidingen zodat bredere inzetbaarheid, duurzaamheid en doorstromingsmogelijkheden worden gewaarborgd. Kennisuitwisseling verloopt onder andere via de besloten LinkedIn-groep van de BPBO waar leden van de BPBO toegang toe hebben.

Lidmaatschap

Leden maken deel uit van het groeiende netwerk van de BPBO. De BPBO zit met regelmaat aan tafel bij de verschillende ketenpartners en maakt zich sterk voor de belangen van haar leden. Op deze manier kan de BPBO als vereniging zo effectief mogelijk de ontwikkelingen blijven volgen en ook voor de ketenpartners als centraal aanspreekpunt fungeren op het gebied van toezicht en handhaving. Het lidmaatschap BPBO kost € 120,00 per jaar. Meer informatie over de BPBO: www.BPBO.nl

Nieuws